zane 0 Comments

Quizlet is an online educational tool. This is one of many classes available.

Class Details

(1) TCM Herb Categories

337 concepts, including:
Ma Huang, Gui Zhi, Zi Su Ye, Jing Jie, Fang Feng, Gao Ben, Qiang Huo, Bai Zhi, XI Xin, Sheng Jiang, Xin Yi Hua, Cang Er Zi, Xiang Ru, Cong Bai, Bo He, Niu Bang Zi, Chan Tui, Sang Ye, Ju Hua, Man Jing Zi, Dan Dou Chi, Ge Gen, Chai Hu, Sheng Ma, Mu Zei

Visit TCM 117 – Chinese Herbal Medicine 1 (Quizlet) to read more...

Categories:

,
Share this post